انجام پایان نامه ارشد مدیریت

روشهای پژوهش در علوم رفتاری را اکثرا ٌ با تذکر به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می کنند

• دسته بندیروش های تحقیق بر طبـق هدف
بر اساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی فرد دی تقسیم می شوند. اما زهره سرمد معتقد است پژوهش ها بر طبـق هدف به سه دسته تقسیم می شوند: تحقیق بنیادی، تحقیق فرد دی و تحقیق و توسعه. با عنایت به توضیح ات زیر می توان گفت تحقیق و گسترش خود یک نوع تحقیق فرد دی است.

- تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها روابط بین متغیرها، اصول، قوانین تولید و ساخت یا تست تئوری‌ها نظریه‌ها می‌پردازد و به گسترش مرزهای دانش رشته علمی یاری می‌نماید. هدف مهم این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها اضافه کردن به دانش موجود در یک زمینه ویِژگزینشه است. جهت مثال "نقد رابطه اعتماد و تعهد در روابط صنعتی" نمونه تحقیق بنیادی است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه علم است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش‌های دلیل عقلانی قیاسی مصرف می‌کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود. تحقیق بنیادی تجربی از روش‌های استقرائی استفاده می‌کند و بر پایه روشهای میدانی انجام می‌شود.

- تحقیق کاربر دی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج مشاهدات بنیادی به منظور اصلاح و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، وسائل ها، وسایل، تولیدات، ساختارها الگوهای مورد استفاده جوامع آدم ی انجام می‌شود. هدف تحقیق فرد دی گسترش دانش فرد دی در یک زمینه ویِژگزینشه است. در اینجا هم سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه ویِژگزینشه است. جهت مثال "تحلیل میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی" نوع تحقیق کاربر دی است.

• دسته بندیراهنمای های تحقیق بر طبـق روش گردآوری داده ها
سرمد معتقد است پژوهش ها بر اساس روش گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق تست ی

- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایش ی حاوی 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، ارزیابی موردی

- تحقیق آزمایش ی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام تست ی و تحقیق نیمه تست ی

1- تحقیق توصیفی یا غیر تست ی

تحقیق توصیفی یا غیر تست ی حاوی 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، تحلیل موردی

1-1. تحقیق پیمایشی (Survey Research)

در این نوع تحقیق هدف ارزیابی توزیع ویژگیهای جامعه است بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع است . در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه ارزیابی می شوند. در اینجا پژوهشگر با گزینش نمونه ای که معرف جامعه است به تحلیل متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:

1-1-1.روش مقطعی (Cross Sectional): گرد آوری داده ها درمورد یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص. جهت مثال نقد میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در رشته خاص

1-1-2.راهنمای طولی (Longitudinal):
در نقد پیمایش طولی، داده ها در طول گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال «سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیلات تکمیلی» یا «ارزیابی تحول مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائی». مشاهدات تحولی که به تحلیل روندها تحول پدیده ها در طول می پردازند از این دسته هستند .

1-1-3.روش دلفی (Delphi Technique): جهت ارزیابی نظر های جمع مالک نظر در مورد یک مساله مخصوص می توان از این تکنیک مصرف کرد. مانند «تحلیل نظر اساتید دانشگاه در باره یک طرح آموزش ی»

1-2. تحقیق همبستگی (Correlational Research)

در این نوع مشاهدات رابطه بین متغیرها بر طبـق هدف پژوهش نقد می گردد. در مشاهدات همبستگی چنانچه هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همین طور وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق تست ی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:

1-1-1. همبستگی دو متغیری: هدف تحلیل رابطه همزمانی متغیرها است به جمله دیگر میزان همموسیقی ی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر مشاهدات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مصرف می شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفق یت در عملکرد

1-1-2. تحلیل رگرسیون: در نقد رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف ارزیابی یک متغیر ملاک از متغیر پیش بین باشد از رگرسیون آسان مصرف می شود. اگر ارزیابی متغیر ملاک بر اساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه (Multiple) استفاده می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک بر اساس چند متغیر پیش بین ارزیابی شود از رگرسیون چند متغیری (Multivariate) مصرف می شود.

1-1-3. نقد کوواریانس: در برخی ارزیابی ها هدف ارزیابی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزار های آماری میسر شده است. تحلیل علت ی حل معادلات ساختاری از این دسته هستند .

1-3. تحقیق پس رویدادی (Ex-Post Facto)

به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی-مقایسه‌ای گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت ابه احتمال زیاد لی متغیر وابسته را مورد ارزیابی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و ابسته در قدیم رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر تست ی را تحقیق پس رویدادی می گویند.

2- تحقیق تست ی

تحقیق تست ی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام تست ی و تحقیق نیمه آزمایش ی


در بیشتر پژوهش های علوم آدم ی نظر به اینکه هدف مهم از انجام پژوهش ارزیابی یک مساله بهآموزش میدانی است می توان گفت پژوهش نامبرده از نظر هدف در حیطه پژوهش های فرد دی است . از طرف دیگر با تذکر به اینکه در این پژوهش ازآموزش های تحقیق کتابخانه ای نیزراهنمای های میدانی شبیه سوال نامـه استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، پژوهش توصیفی-پیمایشی است.