تبلیغات
شنا

5 گام انتخاب مجله ویرایش متن

شنبه 12 تیر 1395 11:04 ب.ظپایان نامه مدیریت

وقت ی که متن متن خودمان را نوشتیم، هنوز آماده ارسال به مجله نیست. زیرا اولا باید مجله را انتخاب کنیم دوم اینکه متن را بر اساس مجله گزینش شده ویرایش کنیم. در پنج گامی که در وهله سوم مطلب نویسی بر می داریم، به ترتیب مجله مناسب جهت مطلب خودمان را گزینش می کنیم، آن را بهتر می شناسیم، بر اساس آن معین می کنیم که چه ویرایش هایی می بایست روی مقاله صورت بگیرد، و این ویرایش ها را به ترتیب درباره مسایل محتوایی و مسایل نگارشی اعمال می کنیم.

گام یازدهم: انتخاب مجله مناسب
یکی از خیلی مهم ترین تصمیمات ما در فرآیند مقاله نویسی گزینش مجله مناسب است. مجله مناسب چند ویژگی دارد:
1- ارتباط بودن. یعنی اینکه محتوای مطلب ما در حوزه پوشش مجله باشد. هر مجله اکثرا ٌ یک حوزه معین ی از موضوعات تخصصی را در دستور کار خودش دارد. چنانچه مقاله ما دقیقا در درون این حوزه پوشش نباشد، به راحتی در همان مراحل اول داوری مردود می شود. مرتبط بودن، می بایست از نظر موضوع متن باشد هم از نظر رویکرده ای متدلوژیک. جهت مثال گاهی از مجلات به پژوهش های کمی بیشتر از کیفی توجه می کنند.
2- سطح مناسب: یعنی اینکه از نظر سطح علمی و کیفیت، در سطح مقاله ما باشد. نه خیلی بالاتر که باعث شود متن ما مردود شود نه خیلی پایین تر که افسوس بخوریم برای چه مقاله ما در سطح بالاتری چاپ نشده است.
3- سرعت مناسب: برخی از مجلات به دلایل مختلف نماید هستند و فرآیند داوری در آنها زمانی زیاد دارد. چنانچه امکان گزینش داریم، بهتر است که سراغ مجلاتی برویم که فرآیند داوری آنها سریعتر است.
برای معرفت مجلات می توانیم از فهرست های گزینش شده مجلات هر رشته تخصصی مصرف کنیم. استادهای با تجربه در هر رشته می توانند مجلات مناسبی را جهت مقاله ما پیشنهاد کنند همچنین کمپانی در کنفرانسها می تواند به ما یاری کند که مجلات مناسب را شناسایی کنیم. بالاخره اینکه تجربیات قبلی مقاله نویسی ما یا مقالاتی که از آنها در مقاله خودمان استفاده کرده ایم هم می توانند برای یافته یک لیست اولیه از مجلات مناسب به ما کمک کنند.
سعی بکنید با یک جستجو در لیست منابع مطلب خودتان، سه مجله مناسب که فکر می بکنید خصوصیات بالا را دارند جهت مطلب خودتان انتخاب بکنید :
فهرست مجلات مناسب:

گام دوازدهم: معرفت مجله گزینش شده
هم اکنون روی این چند مجله ای که گزینش کردید تمرکز بکنید . به وب وبسایت آنها سر بزنید. بخشهایی از وب وبسایت که مجله را معرفی کرده است را دقیقا بخوانید. سعی بکنید که چند مورد از مقالات ی که در رابطه با مقاله خودتان در این مجله چاپ شده است را بخوانید تا دستتان بیاید که در چه سطحی هستند . اگر یادداشتهایی از سردبیر در شماره های اخیر مجله هست آنها را به دقت تحقیق کنید و با استادهای رشته خودتان که با مجلات آشنا هستند رابطه بگیرید تا ببینید که کدامیک از این مجلات جهت متن شما مناسب هستند یا نه. احتمال دارد لازم باشد چند بار بین گام 11 و 12 رفت و برگشت بکنید تا در نهایت مجله مناسب را گزینش بکنید .
بر این اساس تصمیم نهایی خودتان را بگیرید و مجله گزینش ی خودتان را تعیین بکنید :
مجله گزینش

گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مطلب
بهتر هم اکنون به وب وبسایت مجله گزینش شده مراجعه بکنید . بخشی در وب سایت اکثرا هست که شرح داده است که یک متن می بایست چه ویژگیهایی از نظر محتوایی و نگارشی داشته باشد. این موارد اکثرا در منوهایی با عنوان "آموزش نویسندگان"، "برای نویسندگان مقاله " و "ارسال مطلب " می آیند. دقت بکنید که این استانداردها بسته به هر مجله مفرق است.
هم اکنون دو تا فایل خالی باز بکنید و سعی بکنید که یکی یکی موارد ی که در این روش تدوین و ارسال مقاله ذکر شده است می بایست روی مقاله خودتان اعمال بکنید را یادداشت بکنید . فایل اول مربوط به مسایل محتوایی است. جهت مثال اگر در استاندارد گفته شده است که فرضیه های تحقیق می بایست یکی یکی در بخش بحث و نتیجه گیری بیان شده مورد بحث قرار بگیرند، این یک تغییر محتوایی است. کم کردن تعداد کلمات مقاله (برای مثال مطلب شما 20 هزار کلمه است، ولی مجله فقط 15 هزار کلمه می پذیرد) هم تغییر محتوایی است. فایل دوم مربوط به مسایل ویرایشی ست. جهت مثال متن شاید آموزش خاصی را جهت طراحی جداول و شماره گذاری منابع و طراحی اشکال پیشنهاد نماید .
سعی بکنید که ترتیب موارد ی که در هر فایل می آورید را به شکلی مرتب بکنید که نیاز به دوباره کاری به حداقل برسد. جهت مثال در فایل دوم، اول "اضافه کردن حاشیه 2 سانتی متر از چهار جهت" را قرار دهید پس "چک کردن اینکه یک جدول به صورت کامل در یک صفحه قراربگیرد و در دو صفحه شکسته نشود".

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی
هم اکنون دست به کار شوید موارد ی که در فایل اول، به مفهوم موارد ارتباط با ویرایش محتوایی را معین کرده اید را یکی یکی اعمال بکنید روی مطلب خودتان. فراموش نکنید که مرتباط از مطلب خودتان نسخه پشیبان بگیرید و آنرا در جایی مناسب ذخیره بکنید . یکی از بهتریـن کارها این است که همیشه آخرین نسخه مطلب خودتان را به آدرس پست الکترونیکی خودتان ارسال بکنید .

گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی
به همین شکل بعد از اعمال تغییرات محتوایی، موارد مربوط به ویرایش نگارشی مطلب را هم اعمال بکنید . در اینجا به احتمال زیاد چک بکنید که مطلب هیچ غلط املایی یا انشایی نداشته باشد. تمام چیز به درستی نوشته شده باشد و کاملا استانداردهای ارجاع دهی رعایت شده باشند.


5 گام انتخاب مجله و ویرایش متن

شنبه 12 تیر 1395 11:04 ب.ظانجام پایان نامه ارشد مدیریت

ی که متن متن خودمان را نوشتیم، هنوز آماده ارسال به مجله نیست. زیرا اولا می بایست مجله را گزینش کنیم دوم اینکه مقاله را بر طبـق مجله گزینش شده ویرایش کنیم. در پنج گامی که در وهله سوم مقاله نویسی بر می داریم، به ترتیب مجله مناسب برای مطلب خودمان را انتخاب می کنیم، آن را بهتر می شناسیم، بر اساس آن معین می کنیم که چه ویرایش هایی باید روی مطلب صورت بگیرد، این ویرایش ها را به ترتیب در مورد مسایل محتوایی و مسایل نگارشی اعمال می کنیم.

گام یازدهم: گزینش مجله مناسب
یکی از با اهمیت زیاد ترین تصمیمات ما در فرآیند مقاله نویسی گزینش مجله مناسب است. مجله مناسب چند ویژگی دارد:
1- ارتباط بودن. یعنی اینکه محتوای مقاله ما در حوزه پوشش مجله باشد. هر مجله حوزه معین ی از موارد تخصصی را در دستور کار خودش دارد. چنانچه متن ما دقیقا در داخـل این حوزه پوشش نباشد، به راحتی در همان مراحل اول داوری مردود می شود. ارتباط بودن، هم باید از نظر موضوع متن باشد و هم از نظر رویکرده ای متدلوژیک. جهت مثال گاهی از مجلات به پژوهش های کمی بیشتر از کیفی توجه می کنند.
2- سطح مناسب: یعنی اینکه از نظر سطح علمی کیفیت، در سطح مطلب ما باشد. نه خیلی بالاتر که باعث شود مقاله ما مردود شود نه زیاد پایین تر که افسوس بخوریم برای چه متن ما در سطح بالاتری چاپ نشده است.
3- سرعت مناسب: بعضی از مجلات به دلایل مختلف نماید هستند فرآیند داوری در آنها زمانی زیاد دارد. چنانچه امکان انتخاب داریم، خوبتر است که سراغ مجلاتی برویم که فرآیند داوری آنها سریعتر است.
جهت معرفت مجلات می توانیم از فهرست های گزینش شده مجلات هر رشته تخصصی استفاده کنیم. استادهای با تجربه در هر رشته می توانند مجلات مناسبی را جهت مقاله ما توصیه کنند و همین طور مجموعه در کنفرانسها می تواند به ما یاری کند که مجلات مناسب را شناسایی کنیم. بالاخره اینکه تجربیات قبلی متن نویسی ما یا مقالاتی که از آنها در مقاله خودمان استفاده کرده ایم هم می توانند برای یافته یک لیست اولیه از مجلات مناسب به ما کمک کنند.
سعی بکنید با یک جستجو در لیست منابع متن خودتان، سه مجله مناسب که فکر می بکنید خصوصیات بالا را دارند برای مقاله خودتان گزینش بکنید :
فهرست مجلات مناسب:

گام دوازدهم: معرفت مجله گزینش شده
هم اکنون روی این چند مجله ای که انتخاب کردید تمرکز بکنید . به وب سایت آنها سر بزنید. بخشهایی از وب وب سایت که مجله را معرفی کرده است را دقیقا بخوانید. سعی بکنید که چند مورد از مقالات نو ی که در رابطه با مطلب خودتان در این مجله چاپ شده است را بخوانید تا دستتان بیاید که در چه سطحی هستند . چنانچه یادداشتهایی از سردبیر در شماره های اخیر مجله هست آنها را به دقت بررسی کنید با استادهای رشته خودتان که با مجلات آشنا هستند رابطه بگیرید تا ببینید که کدامیک از این مجلات برای مقاله شما مناسب می باشند یا نه. احتمال دارد لازم باشد چند بار بین گام 11 و 12 رفت برگشت بکنید تا در نهایت مجله مناسب را گزینش بکنید .
بر این اساس تصمیم نهایی خودتان را بگیرید مجله گزینش ی خودتان را تعیین بکنید :
مجله انتخاب

گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مقاله
بهتر هم اکنون به وب سایت مجله انتخاب شده مراجعه بکنید . بخشی در وب سایت هست که توضیح داده است که یک مقاله بایستی چه ویژگیهایی از نظر محتوایی و نگارشی داشته باشد. این موارد اکثرا در منوهایی با عنوان "آموزش نویسندگان"، "جهت نویسندگان مقاله " و "ارسال مقاله " می آیند. دقت بکنید که این استانداردها بسته به هر مجله مفرق است.
هم اکنون دو تا فایل خالی باز بکنید سعی بکنید که یکی یکی موارد ی که در این روش تدوین ارسال متن ذکر شده است و می بایست روی مقاله خودتان اعمال بکنید را یادداشت بکنید . فایل اول مربوط به مسایل محتوایی است. برای مثال اگر در استاندارد گفته شده است که فرضیه های تحقیق باید یکی یکی در بخش بحث و نتیجه گیری بیان شده و مورد بحث قرار بگیرند، این یک تغییر محتوایی است. کم کردن تعداد کلمات مطلب (جهت مثال مقاله شما 20 هزار کلمه است، اما مجله فقط 15 هزار کلمه می پذیرد) هم تغییر محتوایی است. فایـل دوم مربوط به مسایل ویرایشی ست. برای مثال مطلب شاید روش خاصی را برای طراحی جداول شماره گذاری منابع طراحی اشکال پیشنهاد نماید .
سعی بکنید که ترتیب موارد ی که در هر فایل می آورید را به شکلی مرتب بکنید که نیاز به دوباره کاری به حداقل برسد. برای مثال در فایل دوم، اول "اضافه کردن حاشیه 2 سانتی متر از چهار جهت" را قرار دهید پس "چک کردن اینکه یک جدول به صورت کامل در صفحه قراربگیرد در دو صفحه شکسته نشود".

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی
هم اکنون دست به کار شوید موارد ی که در فایل اول، یعنی موارد مرتبط با ویرایش محتوایی را معین کرده اید را یکی یکی اعمال بکنید روی مقاله خودتان. فراموش نکنید که مرتباط از متن خودتان نسخه پشیبان بگیرید و آنرا در جایی مناسب ذخیره بکنید . یکی از با کیفیت ترین کارها این است که همـواره آخرین ورژن مطلب خودتان را به آدرس پست الکترونیکی خودتان ارسال بکنید .

گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی
به همین شکل بعد از اعمال تغییرات محتوایی، موارد مربوط به ویرایش نگارشی مقاله را نیز اعمال بکنید . در اینجا به احتمال زیاد چک بکنید که مطلب هیچ غلط املایی یا انشایی نداشته باشد. تمام چیز به درستی نوشته شده باشد و کاملا استانداردهای ارجاع دهی رعایت شده باشند.


5 گام انتخاب مجله و ویرایش مقاله

شنبه 12 تیر 1395 11:04 ب.ظمشاوران تهران

ی که متن متن خودمان را نوشتیم، هنوز آماده ارسال به مجله نیست. زیرا اولا باید مجله را گزینش کنیم دوم اینکه مقاله را بر اساس مجله انتخاب شده ویرایش کنیم. در پنج گامی که در وهله سوم مطلب نویسی بر می داریم، به ترتیب مجله مناسب جهت مقاله خودمان را گزینش می کنیم، آن را بهتر می شناسیم، بر اساس آن معین می کنیم که چه ویرایش هایی می بایست روی مقاله صورت بگیرد، این ویرایش ها را به ترتیب درمورد مسایل محتوایی مسایل نگارشی اعمال می کنیم.

گام یازدهم: گزینش مجله مناسب
یکی از مهم ترین تصمیمات ما در فرآیند متن نویسی انتخاب مجله مناسب است. مجله مناسب چند ویژگی دارد:
1- ارتباط بودن. یعنی اینکه محتوای مقاله ما در حوزه پوشش مجله باشد. هر مجله اکثرا یک حوزه معین ی از موضوعات تخصصی را در دستور کار خودش دارد. چنانچه مقاله ما دقیقا در داخـل این حوزه پوشش نباشد، به راحتی در همان مراحل اول داوری مردود می شود. مرتبط بودن، باید از نظر موضوع مقاله باشد و هم از نظر رویکرده ای متدلوژیک. برای مثال بعضی از مجلات به پژوهش های کمی بیشتر از کیفی توجه می کنند.
2- سطح مناسب: یعنی اینکه از نظر سطح علمی کیفیت، در سطح مطلب ما باشد. نه خیلی بالاتر که باعث شود مقاله ما مردود شود نه خیلی پایین تر که افسوس بخوریم برای چه مطلب ما در سطح بالاتری چاپ نشده است.
3- سرعت مناسب: برخی از مجلات به دلایل مختلف نماید هستند و فرآیند داوری در آنها زمانی زیاد دارد. چنانچه امکان گزینش داریم، خوبتر است که سراغ مجلاتی برویم که فرآیند داوری آنها سریعتر است.
برای معرفت مجلات می توانیم از فهرست های انتخاب شده مجلات هر رشته تخصصی مصرف کنیم. استادهای با تجربه در هر رشته می توانند مجلات مناسبی را برای متن ما پیشنهاد کنند همچنین کمپانی در کنفرانسها می تواند به ما یاری کند که مجلات مناسب را شناسایی کنیم. و بالاخره اینکه تجربیات قبلی مقاله نویسی ما و یا مقالاتی که از آنها در مطلب خودمان مصرف کرده ایم می توانند جهت یافته لیست اولیه از مجلات مناسب به ما کمک کنند.
سعی بکنید با یک جستجو در لیست منابع مقاله خودتان، سه مجله مناسب که فکر می بکنید خصوصیات بالا را دارند برای متن خودتان انتخاب بکنید :
فهرست مجلات مناسب:

گام دوازدهم: معرفت مجله انتخاب شده
هم اکنون روی این چند مجله ای که گزینش کردید تمرکز بکنید . به وب سایت آنها سر بزنید. بخشهایی از وب وبسایت که مجله را معرفی کرده است را دقیقا بخوانید. سعی بکنید که چند مورد از مقالات ی که در رابطه با مقاله خودتان در این مجله چاپ شده است را بخوانید تا دستتان بیاید که در چه سطحی هستند . چنانچه یادداشتهایی از سردبیر در شماره های اخیر مجله هست آنها را به دقت بررسی کنید با استادهای رشته خودتان که با مجلات آشنا می باشند رابطه بگیرید تا ببینید که کدامیک از این مجلات جهت مطلب شما مناسب هستند یا نه. شاید لازم باشد چند بار بین گام 11 و 12 رفت و برگشت بکنید تا در نهایت مجله مناسب را انتخاب بکنید .
بر این اساس تصمیم نهایی خودتان را بگیرید و مجله گزینش ی خودتان را تعیین بکنید :
مجله گزینش

گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مطلب
خوب هم اکنون به وب وب سایت مجله گزینش شده مراجعه بکنید . بخشی در وب سایت هست که توضیح داده است که یک متن بایستی چه ویژگیهایی از نظر محتوایی و نگارشی داشته باشد. این موارد در منوهایی با عنوان "راهنمای نویسندگان"، "برای نویسندگان مطلب " و "ارسال مقاله " می آیند. دقت بکنید که این استانداردها بسته به هر مجله مفرق است.
هم اکنون دو تا فایل خالی باز بکنید سعی بکنید که یکی یکی موارد ی که در این روش تدوین و ارسال مطلب ذکر شده است و بایستی روی مقاله خودتان اعمال بکنید را یادداشت بکنید . فایـل اول مربوط به مسایل محتوایی است. جهت مثال چنانچه در استاندارد گفته شده است که فرضیه های تحقیق بایستی یکی یکی در بخش بحث و نتیجه گیری بیان شده مورد بحث قرار بگیرند، این تغییر محتوایی است. کم کردن تعداد کلمات مقاله (جهت مثال مقاله شما 20 هزار کلمه است، اما مجله فقط 15 هزار کلمه می پذیرد) هم یک تغییر محتوایی است. فایـل دوم مربوط به مسایل ویرایشی ست. جهت مثال مقاله ممکن است روش خاصی را جهت طراحی جداول و شماره گذاری منابع طراحی اشکال پیشنهاد نماید .
سعی بکنید که ترتیب موارد ی که در هر فایـل می آورید را به شکلی مرتب بکنید که نیاز به دوباره کاری به حداقل برسد. برای مثال در فایـل دوم، اول "اضافه کردن حاشیه 2 سانتی متر از چهار جهت" را قرار دهید پس "چک کردن اینکه جدول به صورت کامل در صفحه قراربگیرد در دو صفحه شکسته نشود".

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی
هم اکنون دست به کار شوید موارد ی که در فایـل اول، به مفهوم موارد ارتباط با ویرایش محتوایی را معین کرده اید را یکی یکی اعمال بکنید روی مقاله خودتان. فراموش نکنید که مرتباط از مطلب خودتان نسخه پشیبان بگیرید آنرا در جایی مناسب ذخیره بکنید . یکی از بهتریـن کارها این است که همـواره آخرین ورژن مقاله خودتان را به آدرس پست الکترونیکی خودتان ارسال بکنید .

گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی
به همین شکل بعد از اعمال تغییرات محتوایی، موارد مربوط به ویرایش نگارشی مطلب را نیز اعمال بکنید . در اینجا به احتمال زیاد چک بکنید که متن هیچ غلط املایی یا انشایی نداشته باشد. تمام چیز به درستی نوشته شده باشد و کاملا استانداردهای ارجاع دهی رعایت شده باشند.


دسته بندیروش های تحقیق

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 11:19 ب.ظانجام پایان نامه ارشد مدیریت

روشهای پژوهش در علوم رفتاری را اکثرا ٌ با تذکر به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می کنند

• دسته بندیروش های تحقیق بر طبـق هدف
بر اساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی فرد دی تقسیم می شوند. اما زهره سرمد معتقد است پژوهش ها بر طبـق هدف به سه دسته تقسیم می شوند: تحقیق بنیادی، تحقیق فرد دی و تحقیق و توسعه. با عنایت به توضیح ات زیر می توان گفت تحقیق و گسترش خود یک نوع تحقیق فرد دی است.

- تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها روابط بین متغیرها، اصول، قوانین تولید و ساخت یا تست تئوری‌ها نظریه‌ها می‌پردازد و به گسترش مرزهای دانش رشته علمی یاری می‌نماید. هدف مهم این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها اضافه کردن به دانش موجود در یک زمینه ویِژگزینشه است. جهت مثال "نقد رابطه اعتماد و تعهد در روابط صنعتی" نمونه تحقیق بنیادی است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه علم است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش‌های دلیل عقلانی قیاسی مصرف می‌کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود. تحقیق بنیادی تجربی از روش‌های استقرائی استفاده می‌کند و بر پایه روشهای میدانی انجام می‌شود.

- تحقیق کاربر دی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج مشاهدات بنیادی به منظور اصلاح و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، وسائل ها، وسایل، تولیدات، ساختارها الگوهای مورد استفاده جوامع آدم ی انجام می‌شود. هدف تحقیق فرد دی گسترش دانش فرد دی در یک زمینه ویِژگزینشه است. در اینجا هم سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه ویِژگزینشه است. جهت مثال "تحلیل میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی" نوع تحقیق کاربر دی است.

• دسته بندیراهنمای های تحقیق بر طبـق روش گردآوری داده ها
سرمد معتقد است پژوهش ها بر اساس روش گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق تست ی

- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایش ی حاوی 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، ارزیابی موردی

- تحقیق آزمایش ی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام تست ی و تحقیق نیمه تست ی

1- تحقیق توصیفی یا غیر تست ی

تحقیق توصیفی یا غیر تست ی حاوی 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، تحلیل موردی

1-1. تحقیق پیمایشی (Survey Research)

در این نوع تحقیق هدف ارزیابی توزیع ویژگیهای جامعه است بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع است . در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه ارزیابی می شوند. در اینجا پژوهشگر با گزینش نمونه ای که معرف جامعه است به تحلیل متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:

1-1-1.روش مقطعی (Cross Sectional): گرد آوری داده ها درمورد یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص. جهت مثال نقد میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در رشته خاص

1-1-2.راهنمای طولی (Longitudinal):
در نقد پیمایش طولی، داده ها در طول گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال «سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیلات تکمیلی» یا «ارزیابی تحول مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائی». مشاهدات تحولی که به تحلیل روندها تحول پدیده ها در طول می پردازند از این دسته هستند .

1-1-3.روش دلفی (Delphi Technique): جهت ارزیابی نظر های جمع مالک نظر در مورد یک مساله مخصوص می توان از این تکنیک مصرف کرد. مانند «تحلیل نظر اساتید دانشگاه در باره یک طرح آموزش ی»

1-2. تحقیق همبستگی (Correlational Research)

در این نوع مشاهدات رابطه بین متغیرها بر طبـق هدف پژوهش نقد می گردد. در مشاهدات همبستگی چنانچه هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همین طور وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق تست ی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:

1-1-1. همبستگی دو متغیری: هدف تحلیل رابطه همزمانی متغیرها است به جمله دیگر میزان همموسیقی ی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر مشاهدات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مصرف می شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفق یت در عملکرد

1-1-2. تحلیل رگرسیون: در نقد رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف ارزیابی یک متغیر ملاک از متغیر پیش بین باشد از رگرسیون آسان مصرف می شود. اگر ارزیابی متغیر ملاک بر اساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه (Multiple) استفاده می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک بر اساس چند متغیر پیش بین ارزیابی شود از رگرسیون چند متغیری (Multivariate) مصرف می شود.

1-1-3. نقد کوواریانس: در برخی ارزیابی ها هدف ارزیابی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزار های آماری میسر شده است. تحلیل علت ی حل معادلات ساختاری از این دسته هستند .

1-3. تحقیق پس رویدادی (Ex-Post Facto)

به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی-مقایسه‌ای گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت ابه احتمال زیاد لی متغیر وابسته را مورد ارزیابی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و ابسته در قدیم رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر تست ی را تحقیق پس رویدادی می گویند.

2- تحقیق تست ی

تحقیق تست ی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام تست ی و تحقیق نیمه آزمایش ی


در بیشتر پژوهش های علوم آدم ی نظر به اینکه هدف مهم از انجام پژوهش ارزیابی یک مساله بهآموزش میدانی است می توان گفت پژوهش نامبرده از نظر هدف در حیطه پژوهش های فرد دی است . از طرف دیگر با تذکر به اینکه در این پژوهش ازآموزش های تحقیق کتابخانه ای نیزراهنمای های میدانی شبیه سوال نامـه استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، پژوهش توصیفی-پیمایشی است.


گیاهان آرام بخش

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 07:55 ب.ظسفارش دسته گل

در نتایج بررسی ها و تحقیقات سال‌های اخیر در مورد گیاهان تاثیر گذار در مشکلات عصبی (روحی روحی ) تعدادی گیاه به عنوان شاخص گزینش شده‌اند، از آن عبارت گل ساعتی، سنبل‌الطیب، اکلیل کوهی، اسطوخودوس، بادرنجبویه علف چای می‌باشد.

یکی از رایج‌ترین اختلالات روحی کاهش یا عدم آرامش است. گرچه تلاش محققان پژوهشگران باعث کشف داروهای شیمیایی زیاد برای رفع این موارد شده ولی عوارض جانبی این‌گونه داروها به خصوص در زیاد ‌مدت باعث استرس مصرف‌کنندگان آن‌هاست. به همین دلیل از چند دهه قبل، تلاش جهت تهیه و تولید داروهایی با منشأ گیاهی به منظور آرام‌بخشی شروع شده با کمک تجربه‌های ارزشمند گذشتگان و علوم پیشرفته امروزی، داروهای گیاهی مختلف ی با تاثیر آرام‌بخش ضدافسردگی و به شکل نوین تهیه و تولید شده است. از بین گیاهانی که از گذشته به این منظور استفاده می‌شده‌اند و امروزه با صنایع داروسازی جدید به فرآورده‌های نوین تبدیل شده‌اند، می‌توان گیاهان سنبل‌الطیب (علف گربه)، رزماری (اکلیل کوهی)، بادرنجبویه (ملیس)، گل ساعتی، نعناع، رازک و... را نام برد.

سنبل‌الطیب
گیاه سنبل‌الطیب با نام فارسی علف گربه از گذشته به عنوان آرام‌بخش و جهت رفع بی‌خوابی مصرف می‌شده است. پارت مورد استفاده این گیاه، ریشه‌های آن است که بوی خاصی دارد و می‌تواند باعث سرمستی گربه شود به همین دلیل این‌گونه نامیده می‌شود. استفاده سنتی آن به صورت 5 گرم ریشه‌های له شده جوشانده است و می‌توان روزی یا دو نوبت از آن میزان استفاده کرد ولی امروز از این ریشه‌ها در صنایع داروسازی فرآورده‌هایی به شکل قرص، کپسول و قطره تهیه و تولید می‌شود که می‌توان به راحتی از آن‌ها استفاده کرد. نکته قابل ارزش احتیاط این است که داروهای ساخـته شده از این گیاه را نمی بایست به مدت زیاد مصرف کرد بایستی بعد از دو یا سه هفته مصرف آن جهت یک یا دو هفته قطع شود.

رزماری
سری مورد استفاده گیاه رزماری (اکلیل کوهی) برگ‌های معطر آن است که از گذشته به صورت دم‌کرده به عنوان آرام‌بخش مورد مصرف بوده است. امروزه از این گیاه فرآورده‌هایی به اشکال مختلف تهیه و تولید می‌شود که می‌توان از آن‌ها به راحتی مصرف کرد. مصرف سنتی آن به صورت دم‌کرده است. برای این کار می‌توان 5 گرم گیاه را خرد کرد روی آن یک لیوان آب جوش ریخت و به مدت 20 دقیقه روی بخار قرار داد پس آن را صاف کرد نوشید. می‌توان مصرف این میزان را دو بار در روز تکرار کرد بهتر است یک نوبت آن شب، خواب باشد.

گل ساعتی
پارت مورد استفاده گیاه گل ساعتی گل‌های آن است که بسیار زیاد زیبا ست. این گیاه از گذشته به عنوان آرام‌بخش برای رفع بی‌خوابی مورد مصرف بوده است. امروزه هم در صنایع داروسازی از آن فرآورده‌های مختلف ی تهیه و تولید می‌کنند. مصرف سنتی آن به صورت دم‌کرده است می‌توان حدود 5 تا 7 گرم از گل‌های خشک آن را به صورت دم‌کرده هـر روز مصرف کرد. نکته مهم مورد احتیاط این است که فرآورده‌های این گیاه نیز به طور ممتد زیاد ‌مدت نمی بایست مصرف کرد زیرا آلکالوئیدی در آن وجود دارد که می‌تواند باعث وابستگی شود پس خوب است استفاده آن دوره‌ای باشد بعد از مدتی مصرف قطع و بعد از مدتی دوباره شروع شود.

بادرنجبویه
بادرنجبویه گیاهی با نام علمی Melissa officinalis از خانواده نعناع می‌باشد. شباهت ظاهری بسیاری به نعناع دارد ولی برگ‌ها نازک‌تر، سبز کمرنگ بوی مطبوع و مفرق از نعناع است. گرچه این گیاه دارای خواص زیاد متعددی از عبارت خاصیتهای ضدویروس، ضدآلزایمر، ضدنفخ درد و اسپاسم می‌باشد ولی یکی از اثرات آن آرام‌بخش رفع بدخوابی است. از بادرنجبویه فرآورده صنعتی بدین منظور در ایران هنوز تهیه و تولید نشده است ولی می‌توان بر روی 5 گرم از برگ یک لیوان آب جوش ریخته مدت 15 دقیقه بگذاریم دم بکشد (بر روی بخار) پس صاف کرده میل نمود. می‌توان روزی تا دو نوبت این کار را تکرار کرد.

اسطوخودوس
اسطوخودوس با نام علمی Lavanula officinalis از خانواده نعناع است. از رایحه این گیاه در صنایع عطرسازی استفاده بسیاری به عمل می‌آید و دارای خواص متعددی است ولی یکی از خاصیتهای آن‌ آرام‌بخش رفع بدخوابی است. از این گیاه هنوز در ایران فرآورده صنعتی به منظور فوق تهیه و تولید نشده است می‌توان آن‌ را به صورت دم‌کرده کاملا شبیه به گیاه قبلی مصرف نمود.

علف چای
قوی‌ترین گیاه در مورد اثرات ضدافسردگی مربوط به علف چای با نام علمی Hypericum perforatum از خانواده Hypericaceae می‌باشد این گیاه ارتباطی با گیاه چای معمولی ندارد ولی علف هرز مزارع چای است به همین دلیل بدین نام مشهور است. نام‌های فارسی دیگر آن گل راعی، هزار چشـم و هوفاریقون است. این گیاه بیش از ده سال است که در صنایع دارویی به صورت قطره به نام هایپیران در حال تولید است. داروهای مشابه که از این گیاه بوسیله بیش از صد کارخانه داروسازی در جهان تهیه و تولید می‌شوند پرمصرف‌ترین داروی گیاهی در ده سال اخیر جهان است. اثرات مهم قطره هایپیران عبارت‌اند از: ضداضطراب و دلهره، رفع بدخوابی، ضد رخوت و سستی، مسکن درد، تسکین‌دهنده افکار مغشوش، ضدمیگرن، ضدعدم تمرکز و فراموشی، ایجاد سرخوشی، ضدوسواس، آرام‌بخش در بیش‌فعالی و تسکین بعضی از انواع وزوز گوش است. قدیم از آثار فوق در کاهش عوارض قبل و وقت قاعدگی از عبارت تغییرات خلق و خو، سردرد دل‌دردها تأثیر خوب ی بر جای می‌گذارد. این داروها بدون عارضه بوده و یا عوارض غیرجدی گذرا مانند دل آشوب معده را جهت حداکثر دو درصد افراد به دنبال دارد که بعد از دو هفته مصرف برطرف می‌گردد. میزان و طریقه مصرف در روش دارو ارائه شده از دسته داروهایی است که احتیاج به ورژن نداشته و می‌توان آن را بدون ورژن از داروخانه‌ها دریافت نمود.


چگونه موزیک بسازیم؟

یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 06:50 ب.ظ

وقت ی تصمیم میگیریم

دانلود وی اس تی

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

موزیک ی بسازیم یک تم اولیه از آهنگ توی ذهن ما هست. اولین کاری که می بایست انجام بدیم اینه که این تم رو کامل کنیم. دفتر نت رو برداریم و تمام بخش های آهنگ رو روی اون معین کنیم. برای مثال 3 میزان اول بیس ریتم. 1 میزان پاساژ و پس 8 میزان بعدی وکال. بدین ترتیب اگه Tempo آهنگ معین باشه میتونیم به راحتی تایم موزیک رو در بیاریم. در حین ساختن تم کار تنظیم ساز رو انجام بدید. یعنی اینکه کجاها چه سازی قرار بگیره. فلان ساز چه جایی سولو باشه و …. به همین صورت موزیک رو به صورت کامل روی کاغذ پیاده میکنیم تمام ملودیها و کوردهای آهنگ رو مینویسیم. وهله ی بعد اجرای موسیقی هست. خیلی مهم نیست که شما از سازهای آکوستیک مصرف میکنید یا رایانه . ابتدا درامز رو رکورد میگیرید (یا با رایانه میسازید) درامز می بایست کامل باشه. به همراه تمام پاساژ ها. تعداد میزان ها مکان پاساژها رو قبلا معین کردید. پس هر چیزی درباره درامز معین معلوم هست. توی وهله ی بعد Bass رو اجرا میکنید. بعد از اجرای Bass سراغ بخش های دیگه ی آهنگ میرید. میتونید Pad ها, String ها, Chord ها اجزایی که به صورت زیر صدا استفاده میشن رو اجرا بکنید . پس میتونید ملودی های مهم آهنگ رو پیاده بکنید . تمام Solo ها رو در این وهله رکورد بگیرید. در وهله ی انتها به سراغ Vocal برید صدابرداری مربوط به Vocal رو انجام بدید. به این نکته حتمـا دقت بکنید که قبل از اینکه هر گونه صدابرداری رو شروع کنید موسیقی کاملا معین باشه. بسیار زیاد از افراد به ویژه اون دسته ای که موزیک سازی رو با رایانه انجام میدن شروع موسیقی تنها یک هاله نامفهوم از موسیقی ی که میخوان بسازن تو ذهنشون هست که به سبک موسیقی و چند آکورد و نهایتا یک ملودی محدود میشه. غیر از این چیزها که فقط توی ذهنشون هست و روی کاغذ نیز پیاده نشده چیز دیگه ای ندارن. سعی بکنید اینطور کار نکنید قبل از اینکه به اجرای قسمت های مختلف موسیقی بپردازید تمام موزیک رو معین بکنید نتها و Chord ها رو روی کاغذ پیاده بکنید . در غیر این صورت ممکنه وسط کار به بن بست بربخورید با خودتون بگید “هم اکنون می بایست چکار کنم؟” اما وقتی آهنگ به صورت کامل روی کاغذ نوشته شده اجرای اون با ساز یا رایانه به آسانی خواندن نت و اجرای اون بوسیله ساز هست. دیگه ای که باعث میشه روی معین کردن نوشتن موسیقی قبل از اجرا اصرار کنم اینه که وقتی شما تصمیم میگرید ابتدا شروع به اجرا بکنید در حین اجرا آهنگ سازی رو تصمیم بگیرید توی اکثر مواقع موزیک ی که اجرا میکنید با آهنگ ی که از قبل توی ذهن شما بوده کاملا مفرق میشه. در نتیجه شما به مقصود مهم تون نمیرسید موزیک ی جدا از چیزی که میخواستید رو میسازید. اما ی تصمیم میگیرید قبل از اجرا نت نویسی انجام بدید هنوز در حال هوای موسیقی ی که توی ذهن شماست به سر میبرید. دلیل این امر اینه که نت نویسی شما چیزی جز اصوات داخـل ذهنتون که مربوط به موزیک مورد نظر میشه نمیشنوید. اما ی تصمیم به اجرا میگیرید صداهای مختلف ی رو میشنوید و ملودی های مختلف ی رو تست میکنید و این باعث سردرگمی شما دور شدن ذهن شما از چیزی که مد نظر شما بوده میشه.


کاری کنید تا مشتری شکایت کند!

شنبه 24 بهمن 1394 10:17 ق.ظ

درست متوجه شدید، کاری بکنید تا مشتریانتان نزد شما شکایت کنند، چون در غیر این صورت از هرفرصتی مصرف می کنند شکایتشان را به گوش دیگران می رسانند، به گوشبقیه مشتریان بالقوه شما به گوش رقبای شما.


نت وب کو

فروشگاه اینترنتی,راه اندازی فروشگاه اینترنتی,فروشگاه ساز

بیایید وضعیت کسب و کار خود را صادقانه به صورت واقعی نقد بکنید . در سال قدیم چند مشتری ناراضی داشتید؟ چنانچه جوابتان این است که” من اصلا مشتری ناراضی ندارم” بایستی بگویم که جای کار می لنگد! با تذکر به اینکه در فرایند فروش ما با ادراک آدم ها سر و کار داریم پس محال است که بتوانیم به صورت صد در صد رضایت تمام مشتریان را فراهم آوریم. پس وقتی می گوییم که هیچ مشتری شاکی نداریم در واقع به این معناست که ما شرایطی را مهیا نکرده ایم تا مشتری شکایتش را ابراز نماید .

بزرگترین و محبوبت ترین کمپانی های جهان هم با تمام سازوکارهایی که برای جلب رضایت مشتریان در نظر می گیرند، مشتری شاکی ناراضی دارند.پس کمی آسان لوحانه است که فکر کنیم ما از این مقوله مستثناء هستیم و تمام مشتریان از ما راضی خشنود هستند .

حال چنانچه جزو آن دسته از افرادی هستید که صوت مشتری شاکی به گوششان آشناست، نکته مهمتر این است که با این موضوع چگونه برخورد می بکنید ؟

خیلی ی از مدیران فروشندگان ، تحمل شنیدن صوت مشتری ناراضی را ندارند و گوئی آنچه ارزش دارد حفظ غرور کاذبشان است.ولی واقعیت این است که شکایت مشتری یکی از ارزشمند ترین و کم تعرفه ترین راهها برای پیدا کردن عیوب سازمان درک خواسته های مشتریان و حرکت به سوی تعالی سازمانی است.

نکته دیدنی این است که گاهی وقتها این موارد را در شرایط دریافت شکایت مشتری به یک مدیر گوشزد می کنم پاسخی که داده می شود این است:”بله آقـای وفائی ، درست می فرمایید ، اما او که مشتری نیست!” و یا ” آقـای وفائی ، درست است ولی حرفی که این مشتری می زند از اساس غلط است” چیزهایی شبیه به این. با شنیدن چنین جواب هایی از سوی یک مدیر به این نتیجه می رسم که اساسا وی یا خوب بگویم بسیاری از افرادی که با مشتری سر و کار دارند تعریف صحیحی از شکایت مشتری ندارند.پس جهت جا افتادن موضوع بیایید به تعریف موسسه استانداردهای انگلیس نبرخی بیندازیم.

طبق این تعریف شکایت یعنی “هر گونه ابراز و اظهار نارضایتی از طرف مشتری چه موجه و چه غیر موجه” بله درست است حتی ابراز نارضایتی که ظاهر موجهی ندارد شکایت محسوب می شود.خیلی وقتها مشتری اطلاعات کافی از کسب و کار ما ندارد،پس این اقطعا ل وجود دارد که سوءتفاهم هایی سبب نارضایتی مشتری شده باشد که با دانستن آن و تلاش برای شفاف سازی می توان از ظهور موارد مشابه پیشگیری کرد.

بر اساس یکی از تحقیقات انجام شده به ازای هر مشتری که شکایتش را ابراز می نماید ۲۶ مشتری ناراضی دیگر هم وجود دارد که به هر ی لب به شکایت نگشوده اند.

با تذکر به اینکه هر مشتری ناراضی طبق تحقیقات موسسه TARP حس بد اش را به بیش از ۱۰ مشتری دیگر منتقل می نماید و آنها را به گونه ای از خرید منصرف می نماید ( که اما به نظر بنده این عدد در ایران ممکن است به بیش از ۳۰ نفر برسد) به این نتیجه می رسیم که فراهم کردن شرایطی که مشتری بتواند به راحتی شکایتش را ابراز نماید دست کم مانع از انتشار پیام های بد در مورد سازمان شما در جامعه می گردد.شما با مدیریت وکنترل شکایات مشتریان جلب رضایت آنان جلوی پخش ویروسی تبلیغات بد بر علیه خود را خواهید گرفت.

مشتری بالقوه ای که مطلبی بد در مورد شما شنیده باشد به آسانی تحت اثر تبلیغات رسانه ای شما قرار نخواهد گرفت.

فرض بکنید به مناسبتی مخصوص قصد دارید چند نفر از اقوام را به ناهار دعوت بکنید و در خصوص انتخاب رستوران در حال تصمیم گیری هستید، از طرفی تبلیغ رستورانی نو التاسیس به گوشتان رسیده است.تصور بکنید زمانی که این مورد را با دوست ها خود بیان می بکنید ناگهان یکی از آنها با ناراحتی زیاد تجربه تلخی که از کیفیت غذا یا سرویس دهی نامناسب آنجا داشته را برای شما بازگو می نماید .آیا بعد از شنیدن این موضوع ، باز می توانید با خیال آسوده آن رستوران را برای مراسم با اهمیت خود گزینش بکنید ؟حتی اگر همان روز در تلویزیون تبلیغش را دیده باشید یا بیلبوردهای بزرگی در تصرفش باشد!؟بدیهی است شنیدن چنین داستانهایی ما را برای انتخاب مردد می سازد.

با تذکر به این که استرس از ضرر کردن علت زیاد مهمی در فرایند تصمیم گیری مشتری است پس تبلیغ بد ،آن از نوع دهان به دهان، برای کسب و کار شما زیاد خطرناک است .به ویژه در جهان ی امروز که از طریق اینترنت، اخبار سریع منتقل می شوند.زیرا تخم بی اعتمادی از همان ابتدا در ذهن مشتری کاشته می شود.

جذاب اینجاست که در صد بالایی از مشتریان ناراضی شما(برخی تا ۹۵درصد) بدون اینکه شکایت خود را به گوش شما برسانند ارتباطشان را با شما قطع کرده به سوی رقبا می روند شک نکنید که این مشتریان شاکی خاموش، تجربه ناخوب شان از رابطه با مجموعه شما را با دیگران در بین خواهند گذاشت این اصلا به سود شما نیست و هزینه گزافی را جهت جبران به شما تحمیل خواهد کرد.

آن دسته از مشتریان که شکایتشان را ابراز می کنند در واقع حامل این پیام هستند که : ” من می خواهم به خرید از شما ادامه دهم به شرط اینکه اشکالات خود را مرتفع سازید”

مشتری شاکی به شکل کم تعرفه ای شما را با ایرادها و نقاط ضعف سازمانتان آشنا کرده برخی اوقات راهکاری را هم به در اختیار شما قرار می دهد. پس حقش است از آنان به خاطر این یاری تشکر کرده نهایت تلاش مان را صرف راضی کردن آنها نماییم.

نکته جذاب این است که آن دسته از مشتریان شاکی که توسط شما رضایتشان به بهتر ی جلب شده باشد به میزان بیشتری نسبت به مشتریانی که از ابتدا راضی بوده اند به شما وفا دار خواهند شد.اما نباید به این امید ،مشتریان را از ناراضی سازید! یآدم ان باشد بخش عمده ای از آنان شکایتشان را بیان نمی کنند و شما اصلا فرصت جلب رضایتشان را نخواهید داشت. در نتیجه بهترین کار این است که از ابتدا در همان نوبت اول بهترین ارائه خدمت و یا محصول را داشته باشید کار را به شکل مطلوب انجام دهید ولی به هر حال همواره اقطعا ل خطا وجود دارد پس امکان اعلام نارضایتی را برای مشتری سهل و آسان کنید و همواره نگران مشتریانی باشید که هیچ وقت صدایشان در نمی آید!

اما چندین دلیل برای عدم شکایت وجود دارد.یکی اینکه در اکثر مواقع مشتری نمی داند که شکایتش را با چه فردی بیان نماید ، یا امید به برخورد مناسب یا پیگیری ندارد و پیش فرضش این است که با دلایل غیر قابل قبول می خواهند مساله را توجیه کنند، بعضی وقتها (به خصوص زمانی که با ادارات دولتی سر کار دارد) با توجه به اینکه خدماتی را به صورت انحصاری دریافت می نماید چاره ای جز سکوت ندارد و می دلهره و ترس د که در دفعات بعدی با مساله مواجه شود یا فرد فوق بخواهد از او انتقام بگیرد! و گاهی فکر می نماید نرخ انرژی لازم برای پیگیری شکایت به نتیجه اش نمی ارزد.

طبق تحقیقات انجام شده اکثر شکایات در محل خرید کالا یا ارائه خدمت بیان می شود.حال با توجه به این مساله آیا شما به عنوان یک مدیر در جریان شکایت های مشتریان قرار می گیرید؟ چه نگرشی را نسبت به این مورد در سازمانتان پیاده سازی کرده اید؟ چه وسائل هایی را برای ثبت و تحلیل دقیق تر شکایات، مورد مصرف قرار می دهید؟ کارمندانتان به روشنی می دانند در برخورد با مشتری شاکی چه می بایست بکنند؟آیا بعد از دریافت شکایت ،روند صحیح و معین ی برای پیگیری بازبینی وجود دارد؟ چند شکایت عمده ای که اکثرا با شما بیان می شود چیست و شما چه راههایی را برای پیشگیری از شکایتهای مشابه به کار برده اید؟

در انتها اصرار می کنم که مدیریت شکایات یکی از مهمترین بخش های فرایند CRM (مدیریت رابطه با مشتری) بوده و ارزش دادن به آن سبب ارتقا رضایت مشتریان از سازمان شما و به تبع آن بیشتر شدن سودآوری ماندگاری کسب کارتان خواهد شد.


اصول ترجمه انگلیسی به فارسی

پنجشنبه 11 تیر 1394 09:32 ق.ظ

اصول ترجمه انگلیسی به فارسی:


ویرایش انگلیسی ترجمه عبارت است از برگردان متنی از زبان مبدا به زبان مقصد بدون کوچکترین افزایش یا کاهش در صورت و معنی. این تعریف اگرچه دقیق است اما صرفا جنبه نظری دارد، زیرا هیچ پیامی را نمی توان بدون تغییر در صورت و معنی از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد.

مترجم درانتهای فرایند ترجمه به ساختاری از زبان مقصد دست می یابد که به آن می گویند: معادل (equivalent). منظور از معادل در واقع همان کلمه، عبارت یا جمله ای در زبان مقصد است که می تواند معنا و مفهوم کلمه، عبارت یا جملۀ مبدأ، یعنی منظور یا پیام گویندۀ زبان مبدأ را برساند.

در این مقاله فرایند ترجمه را به گام های مجزا تقسیم کرده و روشی اصولی برای ترجمه یاد می گیریم

گام اول:

جمله مناسب ترین واحد ساختاری در بحث مقدماتی ترجمه است زیرا، برخلاف واژه و عبارت، دارای نهاد و گزاره و پیام (message) مشخصی است. بررسی ترجمه بر مبنای جمله در مواقعی کافی نیست که مفهوم پیام آن به جملات قبلی و بعدی و به عناصر غیر زبانی مانند موقعیت مکانی و زمانی، رابطۀ بین گوینده و مخاطب، پوشیده بودن نیت اصلی یا در لفافه بودن منظور اصلی گوینده و استعاری یا ضمنی بودن معانی بستگی داشته باشد.

گام دوم:

برای پی بردن به پیام ظاهری جمله ابتدا ساختار آن را تحلیل می کنیم. برای این کار، نخست باید جمله را به نهاد (subject) و گزاره تقسیم کرد. این تقسیم بندی زمانی بسیار مهم است که با جمله ای بزرگ و طولانی، حتی به اندازۀ دو سه سطر یا بیشتر، مواجه شده باشیم

گام سوم :

بعد از مشخص کردن نهاد و گزاره، اگر پیام جمله بر اساس معنی هائی که می دانیم روشن باشد، ترجمۀ جمله را به زبان مقصد می نویسیم.

گام چهارم:

اغلب خواهیم دید، ترجمۀ جمله با معنی هایی که ما از قبل می دانیم، جور در نمی آید. بعضی ها حتی از اینکه معنای موجود در حافظۀ شان به درد ترجمۀ شان نمی خورد تعجب می کنند. در اینگونه موارد، بهتر است توجه داشته باشیم که آن لغت یا عبارت ممکن است معنا یا معانی دیگری نیز داشته باشد که ما از آن بی خبریم.

گام پنجم:

در مرحلۀ جستجوی واژه های جدید و تحقیق در مورد معانی آنها و توجه به نقش و معنای جدید برخی واژه های آشنا و یادداشت کردن معنای جدید آنها، گاهی نیز به عبارتهائی برمی خوریم که ظاهراً از کلمات کاملا آشنائی تشکیل شده اند ولی همنشینی آنها به عنوان یک گروه یا عبارت خاص، معنای خاصی به آنها بخشیده است که با معانی خود آن واژه ها بسیار متفاوت است. در اینجا مترجم باید به معانی تحت الفظی آن واژه های همنشین شک کرده و دست به گمانه زنی بزند.به اینگونه ساختارها در زبان فارسی، اصطلاحات و در زبان انگلیسی (idioms) می گویند.

گام ششم:

بعد از پیدا کردن و پی بردن به معانی اولیه و ثانویۀ لغات و تحقیق در مورد معانی جدید آنها و معنای مجازی و استعاری اصطلاحات و ضرب المثلهای احتمالی و دیگر اطلاعات نهفته در واژه ها و عبارتها، نوبت می رسد به معانی نهفته در گرامر کلمات و جملات، که تشخیص و ترجمۀ درست آنها به معلومات دستوری مترجم و به تسلط او به گرامر زبان مبدأ بستگی دارد.


جدیدترین بازی های hd برای موبایل های android

چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 10:13 ق.ظ

جدیدترین گیم های hd برای گوشی های آندروید

دانلود بازی اندروید کم حجم

بازی مبارز برتر Beyond Fighting 2 v1.0.2 همراه دیتا

سرانجام بازی Beyond Fighting 2 برای آندروید منتشر شد، آن هم خوب از همیشه، با خصوصیات ی جدید و گیم پلی ارتقا یافته که بدون شک بازیکن را شگفت زده خواهد کرد. فقط شما و حریفتان هستید و تا زمانی که یکی از شما دو نفر تسلیم نشوند مبارزه ادامه خواهد بافت!

۱۶ شخصیت قابل ارتقا با سلاح های مختلف

- ارتقا مهارت های جنگی خود: اصلاح سرعت، دقت و حملات

- استفاده از سلاح های قدرتمند

- مبارزه با استفاده از مهارت های اختصاصی هر قهرمان

حالت داستانی و مبارزه با قهرمانان

- مسابقات مختلف از عبارت : مسابقات استاندارد، مسابقات سلاح، مسابقات زنده ماندن مسابقات چالش

- ضرب و شتم رئیس نهایی در انتها هر یک از این مسابقات

آسیب رساندن بیشتر به دشمنان

- قابلیت نمایش خون، خاک، کبودی جآسان بر روی لبـاس دشمنان

- فیزیک واقع گرایانه

- جزئیات وسیع

چنانچه طرفدار گیم های رزمی می باشید به هیچ وجه این گیم بی مثل را از دست ندهید!
گیم آزمایش گاه مجازی توکا Toca Lab v1.0.3 همراه دیتا + تریلر

به ترین نسخه آپدیت شد + تریلر

Toca Lab از همه پژوهشگران آینده دعوت به همکاری می نماید ! به آزمایش گاه مجازی توکا خوش آمدید! وارد جهان یی مفرق شوید با بیش از ۱۱۸ عنصر مختلف از جدول تناوبی آزمایش های مختلف ی انجام دهید. از جدید ترین وسایل تست بعضی استفاده کرده آزمایش های مختلف ی انجام دهید.

- قرار دادن عنصر روی یخ با علت خنک کننده!

- گرم آنها را در چراغ بنزن

- اضافه کردن مایعات مختلف با مصرف از لوله های تست گاهی

- تغییر ولتاژ با استفاده از اسیلوسکوپ مغناطیسی

هر یک از این عنصر ها ویژگی ویِژگزینشه خود را دارند در تست های مختلف به شما یاری خواهند کرد. در این تست گاه می آموزید که هر یک از این عنصر ها چه فوائد ی دارند و در چه مسائل ی می توان از آنها استفاده کرد.

توصیه می کنیم ورژن جدید این گیم را از دست ندهید!

بازی تست گاه مجازی توکا Toca Lab v1.0.3 همراه دیتا + تریلر, ۴٫۰
اسطوره جهان ی دیزنی در بازی اندروید Disney Infinity: Toy Box 2.0 v1.0


بازی ماجراجویی با گرافیک اچ دی Disney Infinity: Toy Box 2.0 v1.0 اندروید + دیتا ( 100% آفلاین )

معرفی اولین ورژن گیم Disney Infinity: Toy Box 2.0 در ایران برای اولین بار از رسانه جوان تلفن همراه

نسخه آنلاک شده و فول بازی

گیم فقط چند ثانیه بعد از قرارگیری در گوگل پلی در جوان تلفن همراه منتشر شده است

به زودی شبیه همواره شاهد کپی برداری همکاران عزیز از فایل های درج شده در این مطلب خواهیـم بود !

بهترین ها در رسانه جوان موبایل انتظار شما را می کشد | با آپدیت لحظه به لحظه گیم های روز جهان آندروید

کاربران محترم رسانه جوان موبایل مد نظر داشته باشید که

برای اجرای بازی نیاز به android 4.4 و بالاتر خواهید داشت ( همچنین 3.5 گیگابایت از فضای رم دستگاه باید آزاد باشد )

جهان را بسازید از گیم کردن با بیش از 60 کارکتر محبوب مختلف لذت ببرید در Disney Infinity: Toy Box 2.0 !

لحظاتی پیش شاهد انتشار اولین نسخه از بازی android ی Disney Infinity: Toy Box 2.0 در مارکت گوگــل توسط استودیو Disney بودیم که تصمیم به معرفی نسخه کامل و آنلاک گیم به صورت رایگان وبرای اولین بار در ایران برای شما کاربران عزیز کرده ایم . پیش از آنکه به معرفی این گیم اندروید بپردازیم باید به این نکته توجه بکنید که این گیم دارای اندازه ی معادل 3.5 گیگابایت است برای اجرای باید این میزان فضا در حافظه داخلی دستگاه اندروید یتان خالی باشد.

شما در گیم Disney Infinity: Toy Box 2.0 باید به یاری کارکترهای محبوب خود جهان یی تازه را بنا بکنید . وجود شخصیت های محبوبی همچون مردعنکبوتی , دزدان دریایی کارائیب و .. یکی از علل شما برای دریافت و اجرای این بازی اندروید می تواند باشد که با گرافیک سه بعدی بی نظیر خود نیز بر جذابین این گیم اندروید ی افزوده شده است. در این بازی بسیار قشنگ که قرار است برای کنسول‌های گیم هم عرضه شود،شما باید جهان ی خود را ساخته در آن گیم کنید!شما در این گیم زیبا با شخصیت های محبوب دیزنی سر و کار دارید می توانید با مصرف از قدرت تخیل خود تجربه دلچسبی را به دست آورید.


گاهی از با اهمیت ترین خصوصیات ی بازی Disney Infinity: Toy Box 2.0 :

- دارای بیش از 60 کاراکتر مختلف جذاب از جهان ی دیزنی

- امکان ساخت ساز اسباب گیم های جدید تر در زمانی کوتاه

- امکان گیم مولتی پلی آنلاین با دوست ها تان در همه جهان

- امکان دسترسی به گیم از طریق موبایل , رایانه کنسول

- گرافیک سه بعدی خارق العاده

- صدا گذاری مهیج شخصی پردازی رفیق داشتنی از کاراکترهای بازی


پیش از دانـلود بازی Disney Infinity: Toy Box 2.0 قطعا بخوانید :

- جدید ترین نسخه این گیم در حال حاضر در هیچ وب سایت ایرانی منتشر نیافته است که رسانه جوان موبایل اقدام به انتشار اختصاصی آن برای شما کاربران کرده است.

- برای اجرای گیم نیاز به حداقل رم 2 است .

- در اولین اجرا نیاز به اتصال نت وجود دارد و در اتصال های بعدی آفلاین بازی اجرا خواهد شد.

- برای آسودگی خاطر شما همراهان رسانه جوان موبایل ما پیش از انتشار بازی این گیم android را در بیش از 10 دستگاه و رام اندروید ی مختلف تست کرده ایم که در ادامه لیست آن قرار گرفته است. پس شما می توانید با آسودگی کامل كار به دانلود نصب بازی کنید.


گوشی هایی که بازی برروی آن اجرایی و تست شده است :

– گوشی های شرکت سامسونگ : Samsung Galaxy Core I8260 , Samsung GALAXY Note2 , Samsung Galaxy Note 3 N9000 , Samsung I9500 Galaxy S4 , Samsung I9192 Galaxy S4 mini , Samsung Galaxy Mega

- گوشی های شرکت سونی : Sony Xperia SP , Sony Xperia Z

- گوشی های شرکت ال جی :LG G2 , LG G3 Beat Dual SIM


آموزش نصب بازی :

- فایـل اصلی گیم با فرمت apk را دانلود نصب بکنید .

- گیم دیتا را دانلود و از حالت فشرده خارج بکنید . پس پوشه com.disney.disneyinfinity2_goo را در مسیر Android/obb قرار دهید.

- بازی را اجرا بکنید .

out of 5 based on 50 ratings


مقدار کمی از کرم پودر را به وسیله‌ی انگشت یا برس آرایشی یا اسفنج روی صورتتان پخش کنید. از محصولاتی که روی آنها عبارت noncomedogenic درج شده است استفاده کنید. این عبارت به این معناست که این محصولات باعث انسداد منافذ پوستتان نمی‌شوند. چطور با آرایش کردن منافذ باز صورت را بپوشانیم؟,منافذ باز و بزرگ صورت، ممکن است باعث شوند ظاهر شما ناهموار بنظر برسد و آرایش شما را تیره و کدر نشان دهند. دکتر Richard Glogau پروفسور دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو می‌گوید:   متاسفانه شما نمی‌توانید کار زیادی انجام دهید تا منافذ پوستتان برای همیشه کوچک شوند. اما بعضی تکنیک‌های آرایشی وجود دارند که به کمک آنها می‌توانید این منافذ بزرگ

چطور با آرایش کردن منافذ باز صورت را بپوشانیم؟

چطور با آرایش کردن منافذ باز صورت را بپوشانیم؟,منافذ باز و بزرگ صورت، ممکن است باعث شوند ظاهر شما ناهموار بنظر برسد و آرایش شما را تیره و کدر نشان دهند. دکتر Richard Glogau پروفسور دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو می‌گوید:

 

متاسفانه شما نمی‌توانید کار زیادی انجام دهید تا منافذ پوستتان برای همیشه کوچک شوند. اما بعضی تکنیک‌های آرایشی وجود دارند که به کمک آنها می‌توانید این منافذ بزرگ را بپوشانید و به ظاهری صاف و یکدست برسید.

 

قدم اول:

قبل از زدن کرم پودر مقدار بسیار کمی از کرم حاوی رتینوئید و ویتامین آ به صورتتان بزنید تا محافظتی روی پوست شما ایجاد کند.

 

استفاده از این کرم می‌تواند به کوچک کردن منافذ باز پوست کمک کند و ظاهری صاف‌تر به وجود بیاورد. قبل از رفتن به مرحله‌ی بعد اجازه بدهید کرم کاملا روی صورتتان خشک شود.

 

قدم دوم:

از یک کرم زیرساز آرایش حاوی «دایمتیکون» استفاده کنید و آنرا به سراسر صورتتان بزنید. متخصص پوست و استادیار دانشگاه پزشکی نیویورک، دکتر Ariel Ostad می‌گوید:

 

کرم پودر می‌تواند وارد منافذ باز صورت شود و آنها را بزرگ‌تر از قبل نشان دهد. پس بهتر است کرم پودر را بطور مستقیم روی پوست استفاده نکنید.

 

قدم سوم:

مقدار کمی از کرم پودر را به وسیله‌ی انگشت یا برس آرایشی یا اسفنج روی صورتتان پخش کنید. از محصولاتی که روی آنها عبارت noncomedogenic درج شده است استفاده کنید. این عبارت به این معناست که این محصولات باعث انسداد منافذ پوستتان نمی‌شوند.

 

استفاده‌ی بیش از حد از کرم پودر، نه تنها باعث کوچک بنظر رسیدن منافذ نمی‌شود، بلکه باعث می‌شود توجه بیشتری به این منافذ و همچنین چروک‌ها و خطوط ریز صورت جلب شود.

 

قدم چهارم:

درطول روز بجای استفاده از پودر، چربی اضافه پوست را به وسیله‌ی دستمال‌های مخصوص جاذب چربی صورت پاک کنید. لایه‌های زیاد آرایش روی صورتتان باعث انسداد منافذ می‌شود و باعث می‌شود بزرگتر شوند.

 

توجه کنید که اگر دارای پوست حساس و آلرژیک هستید، همیشه مقدار کمی از لوازم آرایش جدیدتان را روی قسمت کوچکی از پوستتان امتحان کنید.

 

چند نکته‌ی قابل توجه

قبل از خواب، آرایشتان را پاک کنید. وقتی شما خواب هستید، آرایش می‌تواند به داخل منافذ پوستتان نفوذ کند و آنها را بزرگتر نشان دهد، و همچنین باعث ایجاد لک روی صورتتان می‌شود.

 

پوستتان را به وسیله اسکراب، لایه برداری کنید تا سلول‌های مرده‌ی پوست که باعث انسداد منافذ می‌شوند، جدا شوند.

 

David E. Bank متخصص پوست در نیویورک میگوید :۲ تا ۳ روز در هفته از یک اسکراب به همراه یک لایه بردار شیمیایی مثل سالیسیک اسید استفاده کنید. اگر شما پوست چرب و منافذ باز دارید، این کار بسیار مفید خواهد بود.

 

 

منبع:سرخاب سفیداب

 

 

 

منبع مطلب :

http://www.parsnaz.ir/


تصاویر داغ بازیگران در اینستاگرام (72)

شنبه 22 فروردین 1394 12:12 ب.ظ

منبع مطلب :

http://www.topnaz.com/


ترول های جدید و واقعا خنده دار

شنبه 15 فروردین 1394 07:12 ق.ظ

ترول های جدید و واقعا خنده دار ترول های جدید و واقعا خنده دار ترول های خنده دار ترول های جدید و واقعا خنده دار ترول های جدید و واقعا خنده دار ترول های جدید و واقعا خنده دار ترول های جدید و واقعا خنده دار ترول های جدید و واقعا خنده دار ترول های جدید و واقعا خنده دار ترول های جدید و واقعا خنده دار ترول های جدید و واقعا خنده دار ترول های جدید و واقعا خنده دار ترول های جدید و

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

ترول های جدید و واقعا خنده دار

 

 

 

 

 

منبع مطلب :

http://www.parsnaz.ir/


دکوراسیون خانه 2015

شنبه 15 فروردین 1394 06:28 ق.ظ

منبع مطلب :

http://www.topnaz.com/


چطور در فصل بهار بدن خود را سم زدایی کنید؟

سه شنبه 11 فروردین 1394 07:38 ق.ظ

برای سم زدایی ذهن و ریه هایتان نفس عمیق بکشید. بسیاری از ما روش صحیح تنفس را نمی دانیم و برای این کار به تمرین نیاز داریم. سعی کنید برای این کار 4 ثانیه دم بگیرید، چطور در فصل بهار بدن خود را سم زدایی کنید؟,بهار بهترین زمان است برای سم زدایی و تخلیه سمومی که در طول زمستان در بدنمان جمع شده اند.   سم زدایی باعث می شود احساس سبکی و سرزندگی بکنیم. برای یک سم زدایی موفقیت آمیز این قدم ها را دنبال کنید:   نوشیدن آب زیاد، نفس عمیق، زود خوابیدن و عرق کردن از راه ها و روش های سم زدایی بدن

چطور در فصل بهار بدن خود را سم زدایی کنید؟

چطور در فصل بهار بدن خود را سم زدایی کنید؟,بهار بهترین زمان است برای سم زدایی و تخلیه سمومی که در طول زمستان در بدنمان جمع شده اند.

 

سم زدایی باعث می شود احساس سبکی و سرزندگی بکنیم. برای یک سم زدایی موفقیت آمیز این قدم ها را دنبال کنید:

 

نوشیدن آب زیاد، نفس عمیق، زود خوابیدن و عرق کردن از راه ها و روش های سم زدایی بدن محسوب می شوند.

 

بهار از راه رسیده است و در بهترین فصل سال برای سم زدایی به سر می بریم، به ویژه این که در ماه های طولانی زمستان در فضای بسته وگرفته خانه نفس کشیده ایم

 

و کمتر در معرض نور خورشید قرار گرفته ایم و احتمالا فعالیت کمتری نیز داشته ایم، این مسئله هرچند راحت به نظر می رسد

 

ولی کاهش فعالیت منجر به ایجاد سموم در بدن می شود. در نتیجه صبح ها احساس خستگی، کسالت، بدن درد و بی حالی می کنید.

 

سم زدایی بهاری باعث می شود سطح انرژی بیشتر، کاهش علائم آلرژی، بهبود بهم ریختگی های هورمونی، پاک سازی سینوس ها،

 

بهبود فرآیند هضم، تنظیم فشار خون، کاهش عدم تعادل روانی، افزایش توان ذهنی، خواب بهتر، پوست سالم و بسیاری چیزهای دیگر می شود.

 

1. تا جایی که می توانید آب بنوشید

هر روز صبح قبل از هرچیز یک لیوان بزرگ آب که در دمای اتاق باشد همراه با چند قطره آب لیموی تازه بنوشید.

 

این کار به پاکسازی کبد، آماده سازی سیستم هاضمه و آبرسانی به بدن کمک می کند.

 

در طول روز نیز به نوشیدن آبادامه دهید و اگر می توانید ترجیحا چند قطره آبلیمو یا سرکه سیب به آبی که می نوشید اضافه کنید.

 

2. سعی کنید تنها سه وعده غذا در روز بخورید

از غذاهایی که برای کبد شما خوب هستند مثل سیر خام، گریپ فروت، آووکادو، هویج، آرتیشو و غره استفاده کنید.

 

همچنین ادویه جاتی مثل زردچوبه، زیره، فلفل قرمز و تخم گشنیز که به سم زدایی و هضم غذا کمک می کنند را به غذاهای خود اضافه کنید.

 

3. از مصرف گلوتن، لبنیات، شکر و دیگر غذاهای فراوری شده اجتناب کنید

هضم این غذاها سخت است و تمرکز سیستم ایمنی و سایر سیستم های بدن را از سم زدایی منحرف می کند. از نوشیدن الکل و قهوه نیز خودداری کنید.

 

4. شام را زود و سبک بخورید

شام باید کوچکترین وعده غذایی شما در طول روز باشد. شام شما می تواند شامل سبزیجات بخارپز شده و یا سوپ شود.

 

هرچند این حرف زیاد به مذاق شما خوش نخواهد آمد، اما شام باید ترجیحا پیش از تاریک شدن کامل هوا و در حدود ساعت 7 صرف شود.

 

5. عرق کنید

عرق کردن بهترین راه برای خلاص شدن از سموم بدن است. حالا که فصل سرما را پشت سر گذاشته ایم از خانه خارج شوید و به تنتان تکانی بدهید.

 

بدوید، راه بروید، دوچرخه سواری کنید و یا هر ورزش دیگری که از آن لذت می برید را انجام دهید. همچنین به سونا بروید و یا دوش آب گرم بگیرید.

 

برای بیشتر کردن تاثیر این کار می توانید کمی جوش شیرین به آب وان اضافه کنید.

 

این کار سموم اسیدی بدن را خنثی می کند و به جذب منیزیم، عنصری که 80 درصد از مردم کمبود آن را دارند، کمک می کند. برای حدود بیست دقیقه در این آب ریلکس کنید.

 

6. نفس عمیق بکشید

برای سم زدایی ذهن و ریه هایتان نفس عمیق بکشید. بسیاری از ما روش صحیح تنفس را نمی دانیم و برای این کار به تمرین نیاز داریم. سعی کنید برای این کار 4 ثانیه دم بگیرید،

 

7 ثانیه نفستان را نگه دارید و سپش 8 ثانیه بازدم داشته باشید. این کار را حداقل 4 بار صبح که از خواب بیدار می شوید و 4 بار قبل از خواب انجام دهید.

 

7. زود بخوابید

یکی از مهمترین اصولی که در طول سم زدایی باید رعایت شود داشتن استراحت کافی است.

 

شب ها، طی زمانی که خواب هستیم، بدنمان استراحت کرده و خود را بازسازی می کند.

 

به همین دلیل باید زمان کافی در اختیار آن قرار دهیم. توجه داشته باشید که خواب روز هرگز جای خواب شب را نمی گیرد.

 

8. برای سم زدایی خود مدت خاصی را تعیین کنید

برای سم زدایی زمان خاصی تعیین نشده است و خودتان تعیین می کنید که چقدر زمان برای شما کافی است، اما این کار را بهتر است به صورت مداوم انجام ندهید.

 

مدت زمان ایده آل برای این کار 10 تا 21 روز است. اما اگر تازه کار هستید زیاد به خودتان فشار نیاورید.

 

 

منبع:برترین ها

 

 

 

منبع مطلب :

http://www.parsnaz.ir/


قدم به قدم برای پاکسازی پوست در منزل

دوشنبه 10 فروردین 1394 12:20 ب.ظ

پوست مو وزیبایی،مراحل پاکسازی پوست در منزل،اعتراف کنید، پیش از اینکه بخوابید .پس از حمام رفتن، یک روز ، جوشها را با دستهایتان می ترکانید و پس از آن احساس بدی پیدا میکنید مطمئنا خیلی از شما این کار را انجام میدهید و باید جنبه های منفی داشته باشد چند توصیه دراین باره داریم که توجه شمار ا به خواندن آن جلب میکنم

قدم به قدم برای پاکسازی پوست در منزل

قدم به قدم برای پاکسازی پوست در منزل,چند راهنمایی کارشناسانه از کارشناس زیبایی کاسندرا لانینگ که چند مورد از روش‌های پاکسازی را با میان گذاشت او حتی اعتراف کرد که خودش این کار تخلیه را انجام می‌دهد!

 

اگرچه لانینگ احساس می‌کند که منافذ مسدود مزمن به درمانی حرفه‌ای نیاز دارد، اما اغلب جوش‌های سرسیاه و سرسفید را در خانه می‌توان از بین برد.

 

لانینگ به ما گفت: به اعتقاد من همه کسانی که این جوش‌های کوچک را دارند، باید بدانند که نیازی به تخلیه جوش‌ها در مراکز تخصصی نیست. وقتی که یک جوش سرسفید کوچک در کنار بینیتان در شبی که قرار دارید پیدا شود، هرطور شده باید آن را تخلیه کنید.

 

پوست مو وزیبایی،مراحل پاکسازی پوست در منزل،اعتراف کنید، پیش از اینکه بخوابید .پس از حمام رفتن، یک روز ، جوشها را با دستهایتان می ترکانید و پس از آن احساس بدی پیدا میکنید مطمئنا خیلی از شما این کار را انجام میدهید و باید جنبه های منفی داشته باشد چند توصیه دراین باره داریم که توجه شمار ا به خواندن آن جلب میکنم

 

با دستکش یا پوشش انجام دهید
محیطی استریل، پخش باکتری‌ها را متوقف می‌کند، در غیر این صورت خطر زیادی در تخلیه جوش‌ها وجود دارد. مطمئن شوید که صورت و دست‌هایتان قبل از این که شروع به تخلیه می‌کنید تمیز و بهداشتی باشد. به‌جای اینکه با دستان خالی شروع کنید،

 

لانینگ پیشنهاد می‌کند از دستمال یا دستکش یکبار مصرف خانگی استفاده کنید تا مانع ورود باکتریهایی شوید که ممکن است در زیر ناخن‌ها پنهان شده باشند و در تماس با پوست آسیب دیده، قرار بگیرند.

 

پاکسازی و مرطوب‌سازی کنید
چه چیزی مهمتر از پاکیزه کردن پوست قبل از تخلیه است؟ تمیز کردن بعد از آن! لانینگ توصیه می‌کند که آن ناحیه را با شیر پاک‌کنی با عصاره‌ی فندق پاکسازی نمائید و در ادامه مرطوب‌کننده‌ی ملایم روی آن بمالید .

 

لانینگ توضیح می‌دهد که بعد از عمل جراحی شما باید آلودگی‌ها را پاک کنید، این تنها چیزیست که نیاز دارید. آن را به شیوه‌ی بهداشتی تمیز کنید و محیط را پاکیزه نگه دارید.

 

از ابزار مرغوب استفاده کنید
به‌گفته‌ی لانینگ: اگر نحوه‌ی استفاده از چیزی را نمی‌دانید از آن استفاده نکنید. بسیاری از تخلیه‌کن‌ها و ابزارهای معیوب در داروخانه‌ها فروخته می‌شود.

 

اگر شما ابزاری را انتخاب می‌کنید، مطمئن باشید که مدلی مرغوب است و در مورد اینکه چگونه به شیوه‌ای مناسب از آن استفاده کنید، کمی تحقیق کنید تا از خطر خراشیدگی محتمل برای نواحی ملتهب پوست جلوگیری کنید. لانینگ به ما گفت:

 

فقط خدا می‌داند که برخی از آنها برای چه منظوری هستند و چگونه باید از آن‌ها استفاده کرد. از ابزاری که نمی‌دانید چه هستند استفاده نکنید، و اگر از آن استفاده می‌کنید، یک نوع خوب را بخرید.

 

چرک های سمج و سرسخت را با بخار خارج کنید
با حفره‌های مزاحم سر و کار دارید؟ لانینگ می‌گوید که اگر تمیز کردن صورتتان کمی سخت است، بخار پارچه خیس را امتحان کنید.

 

لیف را در آب داغ بزنید، سپس آن را روی صورتتان در نزدیکی ناحیه‌ای که قصد دارید ۵ دقیقه دیگر یا بیشتر روی آن عمل تخلیه جوش‌ها را انجام دهید. بمالید و سپس شروع کنید، خواهید دید که بیرون می‌آیند.

 

مشکل را از ریشه متوقف کنید
روش آسان برای اطمینان از تمیز ماندن منافذ، شستشوی روزانه با یک لیف خیس است. لامینگ توضیح می‌دهد که، شستن با دستانتان به تمیز کردن منافذ پوستتان کمک نمی‌کند زیرا آن‌ها قادر به کشتن سلول‌های مرده‌ی پوست نیستند.

 

هر کاری که شما انجام می‌دهید برای خارج کردن چرک از صورتتان است. اگر شما از لیف حمام یا اسفنج استفاده ‌کنید، به صورت دستی، دستگاه گردش خونتان را تحریک می‌کنید و هر چیز اضافی که نیاز دارید از بین برود را از بین می‌برید.

 

عمل ماساژ، چرک‌هایی که در منافذ به‌ دام افتاده را خارج می‌کند، بنابراین استفاده روزانه از لیف و آب گرم به خارج کردن همه آن‌ها کمک می‌کند.

 

 

منبع : hidoctor.ir

 

 

 

منبع مطلب :

http://www.parsnaz.ir/


 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :